Không phải thay đổi hình thức trả lương mà NSDLĐ và NLĐ đã thỏa thuận khi tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022?

Bàn luận pháp luật

Không phải thay đổi hình thức trả lương mà NSDLĐ và NLĐ đã thỏa thuận khi tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022?

Vo Thi Huynh Nhu

Vo Thi Huynh Nhu

27/06/2022

Có cần thay đổi phương thức trả lương từ tháng sang giờ không-LexNovum Lawyers

 

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động, vậy câu hỏi đặt ra là khi quy định có hiệu lực thì các công ty có cần đổi hình thức trả lương từ tháng sang giờ không?Trước đây, mặc dù Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) 2012 và BLLĐ năm 2019 đều có đề cập đến việc xác định mức lương tối thiểu theo giờ, theo tháng (Khoản 1 Điều 91 BLLĐ 2012 và Khoản 2 Điều 91 BLLĐ 2019) nhưng các nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng trước đây mới chỉ đề cập mức lương tối thiểu theo tháng chứ chưa quy định mức lương tối thiểu giờ. Nghị định 38/2022/NĐ-CP là nghị định đầu tiên ghi nhận về mức lương tối thiểu giờ. 

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Căn cứ Điểm a tiểu mục 1.1 mục 1 Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định như sau:

“1.1. Nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định, trong đó lưu ý 02 nội dung sau:

a) Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

– Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.

– Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

– Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả lương cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.”

Như vậy, dù có quy định mới về mức lương tối thiểu giờ để NSDLĐ và NLĐ có thể lựa chọn, nhưng Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà hai bên đã thỏa thuận. Do đó, nếu hiện tại, NSDLĐ và NLĐ đang áp dụng phương thức trả lương tháng thì có thể tiếp tục áp dụng phương thức trả lương đó và đảm bảo mức lương tối thiểu tháng, không cần chuyển sang phương thức trả lương theo giờ và ngược lại.

 

Người thực hiện: Võ Thị Huỳnh Như – LexNovum Lawyers