05 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần chủ dữ liệu đồng ý

Bản tin pháp luật

05 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần chủ dữ liệu đồng ý

LexNovum Lawyers

LexNovum Lawyers

08/03/2022

Nghị quyết 27/NQ-CP ban hành ngày 07/03/2022 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đã quy định 05 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần chủ dữ liệu đồng ý, bao gồm:

“Điều 1. Đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp sau:

– Việc xử lý là cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác. Bên Kiểm soát dữ liệu, Bên Xử lý dữ liệu, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

– Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

– Việc xử lý là cần thiết vì yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật khác.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

– Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của luật.”

Nội dung này đã có sự điều chỉnh so với quy định tại dự thảo trước đó. Cụ thể, tại dự thảo số 02 trước đây đã quy định 06 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân đó như sau:

“1. Dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp sau:

a) Theo quy định của pháp luật;

b) Vì lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

c) Trong trường hợp được pháp luật quy định là khẩn cấp, nguy cơ đe dọa tới tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cho chủ thể dữ liệu hoặc sức khỏe cộng đồng;

d) Phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật;

đ) Thực hiện quy định cụ thể nêu rõ cho phép xử lý dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu tại thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

e) Xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hoặc thống kê theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Đồng thời, Chính phủ cũng quyết nghị thông qua nội dung dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nghị quyết 27/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Người thực hiện: LexNovum Lawyers